Sammanställning av innovationssystem för kund

Problemställning
Kunden är aktiv inom tillverkningsindustrin i byggbranschen och relativt framgångsrik i vad man arbetar med. Dock kände man att man inte var tillräckligt aktiv på marknaden och kände inte till dess behov utan var väldigt beroende vad kunderna beställde önskade.

Syftet med att ställa samman ett innovationssystem för kunden var att i byggprocessens tidiga skeden skulle kunna identifiera kunders behov och efterfrågan – gå från att vara passiv och vänta på order till ett mer aktivt arbetssätt där man kommer in redan i planeringsskedet.

Resultat
Efter att ha implementerat innovationsprocessen och kontinuerligt sett över sitt arbetssätt ser kunde tydliga förbättringar både i sina kontakter med befintliga och nya kunder. Dessutom har personalen i produktionen blivit mer aktiv och kommer med förslag till förbättringar i befintliga processer och idéer till nya produkter. Vi har dock inte kommit så långt att processen medfört några tekniska ”språng”, men möjligheten finns nu att långsiktigt kunna arbeta med de stora beställarna på ett professionellt sätt.

Lösning
Vårt arbete för att skapa effektiva utvecklings och innovationssystem baseras på en modell som vi vidareutvecklat från V. Govindarajan och som ursprungligen getts namnet ”The Three Box Solution”. Den bygger på att man delar in verksamheten i 3 ”boxar”; Nutid, Dåtid och Framtid.

Nutid

  • Vi genomförde här en noggrann kartläggning av hur nuvarande marknad ser ut och var företaget ligger i denna marknad. Var man är lyckosam och vad nuvarande utmaningarna ligger – såväl internt som externt.

Dåtid

  • Här gick vi igenom var företaget kommer ifrån, varför det ser ut som det gör och varför vissa modeller fungerade igår, men inte idag. Här låg största utmaningen i att inte fastna i det gamla och det är viktigt att inte kritisera utan försöka vara konstruktiv.

Framtid

  • Förenklat bestämde vi tillsammans med kunden var vi vill vara om 1 år, 2 år och 5 år. Inte så mycket i ekonomiska termer utan mer i åt vilket och vilka områden man ville utveckla sig hur organisationen ska se ut och vilka kompetenser vi behöver. Vi tittade också på framtida affärsmodeller och vilka moderna verktyg man kan behöva.

Arbetet genomfördes först med en genomgång med ägare och VD därefter samlades ledningen i olika workshops med tydliga mål. I nästa steg involverades samtliga i bolaget.

 

 

 

Kommentar
Processen kan på ett sätt ses som en verksamhetsutveckling, men där fokus ligger på hur man ska hantera framtida möjligheter baserat på de förutsättningar man har och den inriktning som man vill ha i framtiden. Innovationer är då väsentligt för att skilja ut sig från konkurrenterna och skapa mervärde för de egna kunderna. Framförallt för att accelerera framsteg behövs innovationer och processer för att ta hand om dessa.