Oförstörande provning betongbro

 

Projekt
Oförstörande provning gällande skador hos spännarmering – betongbro

Problemställning
Skador hos befintliga spännkablar i betongkonstruktioner, framförallt grova konstruktioner, är oerhört komplicerade att kartlägga om man inte tillåts att öppna upp betong och foderrör in till spännkablarna. I det aktuella fallet har flera sektioner i en bro i västra Norge undersökts. Beställaren befarade att cementinjekteringen var undermålig och att spännkablar börjat korrodera. Detta antagande baserades på tidigare kartläggning genom förstörande provtagning. Om undersökningen visar att omfattande bristfällig injektering är man tvungen att antingen reparera/förstärka eller byta ut den mot en kostnad av ca 300 – 400 miljoner NKr

Resultat
I detta projekt kunde vi med stor säkerhet kartlägga områden med håligheter och områden där injekteringen var fullvärdig. Verifiering gjordes genom att borra in genom betong och foderrör till spännkablar. Vi kartlade samtidigt placering av slakarmering och täckskikt.

Lösning

Uppdraget var här att kartlägga defekter hos spännsystem i en befintlig betongbro. Vi har här utvecklat en metodik som har visat sig vara framgångsrik. I princip genomförs kartläggningen i följande steg:

Befintlig dokumentation

  • Övergripande kartläggning av objektet.
  • Fokus på kritiska sektioner

GPR (Ground Penetrating Radar)

  • Genom elektromagnetiska pulser och dess reflektion kartlägga placering av armering och foderrör.

Ultraljud (Tomografi)

  • Genom att skicka in S-vågor (Shear Waves) i konstruktionen genom direkt kontakt med ut-rustningen kan man erhålla information om håligheter i foderrör – stark signal. Utan hålig-het går signalen genom foderröret och signalen är svag.

Impact-Echo

  • När man väl kartlagt eventuellt hålrum med ultraljud så förfinar man undersökningen med hjälp av stötvågsmätning (Impact Echo). Detta ger en mer detaljerad bild av skadan.

Verifiering

  • Delvis friläggning av spännkabel genom att man borrar genom betong och in i foderröret. Därefter använder vi oss av ett endoskop för att kunna kartlägga såväl håligheten som kor-rosion och brott i kablar.

Standard
Modifierad ISO 16311-2 samt ISO 138 22.

 

Undersökning med tomografi.

 

Resultat från GPR. Övre kurvor visar slakarmering – undre kurvor foderrör.

 

Resultat från Tomografi. Röda området indikerar hålrum i foderrör.

 

Kommentar
Projektet var mycket lyckosamt. Trots besvärliga väderförhållanden och omfattande behov av undersökning kunde detta arbete genomföras med 3 personer under ca 10 dagar inklusive rap-portskrivning och sammanställning. Vi har helt enkelt lyckats ta fram en metodik som på ett bra sätt kan kartlägga defekter hos spännarmerade betongkonstruktioner.

 

Vi är ett litet företag med stora uppdragsgivare. Inför varje uppdrag sätter vi samman experter med kompetens för att lösa problemet. I vår nätverksorganisation blir inget uppdrag för stort eller för litet.