Inspektion och tillståndsbedömning

Vi har lång och bred erfarenhet av besiktningar och tillståndsbedömningar av olika betongkonstruktioner. Vi utreder bland annat skador orsakade av armeringskorrosion, frost, brand, fukt och alkalisilikareaktioner (ASR). Vi hjälper dig med helheten eller delar i en undersökning. Så här jobbar vi:

Tillståndsbedömningen kan delas in i tre nivåer:

  • Nivå 1 – Enkel tillståndsanalys
  • Nivå 2 – Utvidgad tillståndsanalys
  • Nivå 3 – Omfattande tillståndsanalys

Nivå 1 – Enkel tillståndsanalys
Här utför man en värdering av tillståndet utifrån visuella observationer, eventuellt tillsammans med täckskiktsmätning och registrering av karbonatiseringsdjup. Vanligen görs undersökningen utan ställning. De viktigaste verktygen för denna analys är fotografering/filmning och man genomför en generell registrering av sprickor, täckskiktets tillstånd, sättningar, förskjutningar, rostutfällningar etc. Man jämför med tidigare analyser och planerar även för analys på högre nivå. Kan också värdera behov gällande förebyggande insatser.

Nivå 2 – Utvidgad tillståndsanalys
En utvidgad tillståndsanalys omfattar en visuell undersökning av hela konstruktionen. Vanligtvis med hjälp av ställning eller lift. Här är det viktigt att finna orsaken till skadorna, göra en kartläggning av skadeomfattning och undersöka om skadeomfånget förväntas öka. En nivå-2 undersökning omfattar normalt mätning av karbonatiseringsdjup, täckskiktsmätning, kloridinnehåll, mätning av sprickvidder, registrering av bom, vidhäftning mot betong, friläggning av delar av armeringen. I vissa fall även potentialmätning, mätning av armeringskontinuitet, eventuellt mätningar av deformationer och sättningar. Informationen används för att ställa samman underlag för projektering och även för underhållsplanläggning.

Nivå 3 – Omfattande tillståndsanalys
Samtliga insatser under nivå 2. Dessutom en djupare undersökning av de nedbrytningsmekanismer som kartlagts under Nivå 2 samt hållfasthetsprovning. Vanligtvis genomför man även här en beräkningskontroll för delar av eller hela konstruktionen baserat på de genomförda tillståndsanalyserna. I vissa fall kan mätutrustning installeras på konstruktionen för att följa förändringar över tid vilka i sin tur ger ytterligare information åt tillståndsanalysen. Ofta använder man sig i tillägg av olika metoder för oförstörande provning för att kartlägga konstruktionens tillstånd.

Inspektion och tillståndsbedömning – undersökning
I tabell nedan sammanfattas de olika nivåerna av tillståndsanalys generellt beroende på den parameter man ska undersöka.

Parameter att undersöka

Analysnivå

1

2

3

Visuell undersökning

Täckskikt

Karbonatiseringsdjup

Kloridinnehåll

(✓)

Potentialmätning (EKP)

 

Friläggning av armering

 

Mätning av sprickor och sprickdjup

 

Bomkontroll

(✓)

Vidhäftning

 

Elektrisk motstånd

 

((✓))

((✓))

Kontroll av spännarmering

 

((✓))

((✓))

Tryck- och draghållfasthet

   

((✓))

Fiberinnehåll (Endast för fiberarmerade konstruktioner)

   

((✓))

Ultraljud

   

((✓))

Permeabilitetsmätning

   

((✓))

Korrosionshastighet

   

((✓))

Relativ fuktighet

   

Temperatur

   

((✓))

Dimensionskontroll – geometri

   

Provbelastning, delar av eller hela konstruktonen

   

((✓))

Armeringskontroll

 

Sättningar, deformationer

 

((✓))

✓ – alltid, (✓) – i vissa fall, ((✓)) – kräver specialutrustning och är mer omfattande

Kontakta oss. Vi löser dina problem.

Vill du komma i kontakt med en av våra experter? Fyll i dina uppgifter i formuläret så kontaktar vi dig. Du kan också skicka din förfrågan via e-post om du föredrar det.